Dlaczego Deklaracja Praw Chłopów jest ważna?

Uczestnicy konferencji

15-16 listopada w Bukareszcie w Rumunii miała miejsce publiczna konferencja dedykowana tematyce Deklaracji Praw Chłopów i innych osób pracujących na terenach wiejskich.
Podczas konferencji omawiano rolę, jaką odgrywają Państwa Europy Wschodniej w procesie negocjacji Deklaracji Narodów Zjednoczonych Praw Chłopów i innych osób pracujących na terenach wiejskich.

EcoRuralis

Organizatorzy, ruch La Via Campesina razem z EcoRuralis, prezentowali przede wszystkim wagę tego dokumentu i przybliżyli jego koncepcję oraz proces legislacyjny w celu ostatecznej jego ratyfikacji. Dla rolników i lokalnych społeczności jest to dokument, którego zadaniem jest ochrona prawa do ziemi, prawa do nasion czy prawa do suwerenności żywnościowej. Sama deklaracja zawiera 27 artykułów, z których każdy poświęcony jest oddzielnej tematyce. Jednak zaznaczyć należy, że każdy z artykułów jest ze sobą ściśle powiązany – nie funkcjonuje bowiem prawo do ziemi bez prawa do nasion czy bioróżnorodności.

Mylnym skojarzeniem jest prezentowanie tej deklaracji jako narzędzia potrzebnego dla krajów trzecich, dla dalekiej Afryki czy Azji. Ponieważ nawet u nas, czy u naszych najbliższych sąsiadów, rolnicy zmagają się z ograniczonym dostępem lub jego całkowitym brakiem do ziemi czy nasion. Obecnie monopolizuje się rynek nasion, rolnicy pozbawiani są swobodnej wymiany nasion, następuje tzw. land grabbing, czyli zagrabianie ziemi przez międzynarodowe korporacje celem podjęcia przemysłowych inwestycji degradujących środowisko naturalne i i jego zasoby. Ważny jest również aspekt godnego życia rodzin utrzymujących się z prowadzenia gospodarstw rolnych. Deklaracja porusza również i ten aspekt – godnego dochodu i dostępu do rynków zbytu. Sztuczne manipulowanie cenami czy spekulacje rynkowe powodują zachwianie budżetu rodzinnego rolników i ich rodzin. Dodatkowo cała społeczność ma prawo do zdrowej i smacznej żywności. Do żywności, która wytwarzana jest metodami niedegradującymi zasobów naturalnych środowiska, takich jak gleba czy woda.

Obecnie bardzo ważne jest dla nas wszystkich, żeby deklaracja i zawarte w niej prawa rolników i innych osób pracujących na obszarach wiejskich była dyskutowana w jak najszerszych gronach – zarówno na szczeblach politycznych, jak i społecznym.

Zachęcam wszystkich do nieignorowania tej tematyki i poświęcenia części swego czasu na bliższe zapoznanie się z treścią deklaracji. Kieruję również apel do naszych przedstawicieli rządowych – proszę o rzetelną dyskusję i zajęcie stanowiska, które będzie stało w obronie interesów naszych rolników, ich rodzin oraz reszty polskiego społeczeństwa.